สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศติดตามโรงเรียนเต็มพิกัด

20 มกราคม 2557

    สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมี ผอ.มนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ การนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด เป็นการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
  20 มกราคม 2557
       คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเข้ามาทำการประเมินตัวแทนนักเรียนที่สมัครเข้ารับเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ซึ่งคือ นายณัฐวุฒิ พันธ์เพิ่มพูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาพกิจกรรม

วันครู 2557
16 มกราคม 2557
เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง โดยในงานมีการสวดมนต์ทำบุญ รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ร่วมกันแข่งขันกีฬากระชับมิตร และร่วมงานเลี้ยงในภาคค่ำ ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพลังงานและกระจายเชื้อเพลิงสำหรับเยาวชน
13 มกราคม 2557
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ภาพกิจกรรม
Sport day กีฬาสี 56
9-10 มกราคม 2557
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดี ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักหน้าที่ รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก
 4 ธันวาคม 2556
    โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดพังงา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และภาคีเครือข่ายคณะทำงานเพศวิถึศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธันวาคม 2556
    โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการทำบุตรตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเ้จ้าอยู่หัว

 ภาพกิจกรรม

ไปรษณีย์อบรมให้ความรู้
14 กรกฎาคม 2556
ไปรษณีย์ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยมีนักเรียน ระดับ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม  ภาพกิจกรรม

วันวชิราวุธและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาโดยกองลูกเสือโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธและพิธิเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของลูกเสือใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 (ดูภาพกิจกรรม)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดโอกาศให้
ผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุยกับทางโรงรียน เพื่อรับทราบและหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน

 (ดูภาพกิจกรรม)

สอบปลายภาค
26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจัดการสอบปลายภาค ในวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556

(ทดสอบ update  ผ่านมือถือ)

คนเก่งประจำ ทว.
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาตร์ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สสวท. และได้คว้ารางวัลที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาพกิจกรรม

Page 1 of 2

            

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 (แก้ตัวครั้งที่ 1)

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  24-26 มีนาคม 2557

QRCode

Go to top