Thai Chinese (Simplified) English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันครู 2558

16 มกราคม 2558

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้รับมอบหมายให้จัดงานกิจกรรมวันครู ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีรดนำครูอาวุโส พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และรางวัลหนึ่งแสนครูดี กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำ ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
 3-5 ธันวาคม 2557
    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง  
 ภาพกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

9 ตุลาคม 2557

   คณะครูโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เข้าร่วมงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานครู ผู้บริหาร ณ โรงเรียนมุกดารา บีชวิลล่าแอนด์สปาร์  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  ภาพกิจกรรม

ร่วมใจร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก

27 กันยายน 2557
   โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยานำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้าเล่งส้านเก้ง โดยการจัดการแสดงของนักเรียนและคณะครูนำไปแสดงในงานนี้ด้วย ภาพกิจกรรม

Route to Asean Community
28 สิงหาคม 2557
      โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 ณ อาหารเอนกประสงค์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ตอบปัญหาอาเซียน  แข่งขันการประกวดร้องเพลงอาเซียน  แต่งกลอนอาเซียน  ประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ  ประกวดแฟชั่นโชว์ชุดอาเซียนและกิจกรรมบนเวที  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ภาพกิจกรรม 

ปลูกผักลิ้นห่านและพัฒนาเก็บขยะ
14 สิงหาคม 2557
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติ - เขาลำปีหาดท้ายเหมือง จัดโครงการปลูกผักลิ้นห่านและพัฒนาเก็บขยะ เทิดไท้ 82 พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติ-เขาลำปีหาดท้ายเหมือง โดยมีนายประพฤกษ์ ยูถนันท์ นายอำเภอท้ายเหมืองเป็นประธาน   ภาพกิจกรรม

ขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาขอขอบพระคุณ คุณจุไรพร หมัดเรขา ซึ่งได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เพื่อร่วมสมทบทุนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันทีี่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมีท่าน ผอ.มนตรี  ยกเชื้อ เป็นประธานในพิธี  ภาพกิจกรรม
อบรมนักประหยัดตัวน้อย
30 มิถุนายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการอบรม ยุวชนประกันภัย ขึ้น โดยมีนักเรียนที่เป็นยุวชนประกันภัยเข้าร่วมอบรม ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้นำความรู้ไปเผยแพร่สู่นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียน ร่วมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนด้วย  ภาพกิจกรรม
อบรมนักประหยัดตัวน้อย
27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการรู้จักใช้และประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท้ายเหมืองในการส่งเจ้าหน้าที่และวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่
27  มิถุนายน  2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้นเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะต่าง ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับวรรณคดีอีกด้วย และได้มีการประกาศผลพร้อมมอบรางวัลโดยท่าน ผอ.มนตรี ยกเชื้อ เมื่อวันที 1 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์
27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันทีี่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการเดินขบวนรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยของโครงการยุวชนประกันภัย และการรณรงค์การรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการพลังคิดสะกิดโลก เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  ภาพกิจกรรม
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

            

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557

QRCode

Go to top