Thai Chinese (Simplified) English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันทีี่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมีท่าน ผอ.มนตรี  ยกเชื้อ เป็นประธานในพิธี  ภาพกิจกรรม
อบรมนักประหยัดตัวน้อย
30 มิถุนายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการอบรม ยุวชนประกันภัย ขึ้น โดยมีนักเรียนที่เป็นยุวชนประกันภัยเข้าร่วมอบรม ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้นำความรู้ไปเผยแพร่สู่นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียน ร่วมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนด้วย  ภาพกิจกรรม
อบรมนักประหยัดตัวน้อย
27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการรู้จักใช้และประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท้ายเหมืองในการส่งเจ้าหน้าที่และวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่
27  มิถุนายน  2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้นเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะต่าง ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับวรรณคดีอีกด้วย และได้มีการประกาศผลพร้อมมอบรางวัลโดยท่าน ผอ.มนตรี ยกเชื้อ เมื่อวันที 1 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์
27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันทีี่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการเดินขบวนรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยของโครงการยุวชนประกันภัย และการรณรงค์การรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการพลังคิดสะกิดโลก เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  ภาพกิจกรรม

การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
 23 มิถุนายน 2557
    โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้รับการตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้ติดตาม

 ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพลังคิดสะกิดโลก
 6 มิถุนายน 2557
ด้วยโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้เข้าร่วมโครงการพลังคิดสะกิดโลกและได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ในจังหวัดพังงา ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานในระดับจังหวัด ได้มุ่งเน้นมาตรการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการกำหนด นโยบาย และเป้าหมายการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

สุ่มตรวจสารเสพติด
1-6 มิถุนายน 2557
 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยานำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อ ร่วมกับตำรวจ สภ.ท้ายเหมือง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เพื่อป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และช่วยเหลือนักเรียนที่หลงผิดใช้สารเสพติด โดยถือเป็นผู้ป่วยและจะต้องเข้ารับการรักษาบำบัดต่อไป ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง 1/2557
30 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาและการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนจากคณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาให้ดียิ่งขึ้น  ภาพกิจกรรม
บริจาคเลือด
28 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เหล่ากาชาด จังหวัดพังงาได้เข้ามารับบริจาคเลือดและได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ร่วมกันบริจาคเลือดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภาพกิจกรรม

สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศติดตามโรงเรียนเต็มพิกัด

20 มกราคม 2557

    สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมี ผอ.มนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ การนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด เป็นการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
  20 มกราคม 2557
       คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเข้ามาทำการประเมินตัวแทนนักเรียนที่สมัครเข้ารับเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ซึ่งคือ นายณัฐวุฒิ พันธ์เพิ่มพูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาพกิจกรรม

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

 

            

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

QRCode

Go to top